Доступни курсеви

Национална економија је примењена макроекономска дисциплина, чији је предмет изучавања свеукупна економска стварност једне земље, посматрана кроз јединство економског раста, структурних промена и начина функционисања, односно динамизирање привреде по хоризонтали и вертикали, њено мењање, обнављање и унапређивање у функцији укупног друштвеног напретка, те јачања односа дате привреде са ужим и ширим окружењем.


Ogromne su razlike u nivou razvijenosti i stopi rasta u istorijskoj perspektivi, i između zemalja. Šta su uzroci? Da li se może nešto učiniti kako bi se ubrzala stopa rasta?  Ovo su problemi kojima se bavi predmet Teorija i planiranje privrednog razvoja, izučavajući teorijske modele i empirijske činjenice o rastu i razvoju. Ključne teme su: klasični, egzogeni i endogeni modeli rasta; empirijska verifikacija teorijskih modela; uloga države (institucija i ekonomske politike) u ubrzavanju rasta i razvoja.

Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim karakteristikama ekonomskih odnosa Srbije sa inostranstvom, polazeći od nastanka Kraljevine Srbije, za vreme Kraljevine Jugoslavije, zatim iz perioda Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), odnosno Savezne Republike Jugoslavije (SRJ), do aktuelnih tendencija u odnosima Republike Srbije sa inostranstvom.

U savremenim uslovima koje karakteriše rastući značaj spoljne trgovine između zemalja, globalizacija i liberalizacija svetske privrede, odnosi jedne zemlje sa međunarodnim okruženjem igraju sve važniju ulogu za njen razvoj i privredni rast. Imajući ovo u vidu, cilj ovog predmeta je da spoji analizu osnovnih tendencija u međunarodnom okruženju sa njihovim uticajem na ekonomske odnose Srbije sa inostranstvom.

Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom se mogu svrstati u okrilje međunarodne ekonomije kao naučne discipline. Predmet je strukturiran u više celina. U njima se razmatra: međunarodno ekonomsko okruženje, unutrašnji faktori i položaj zemlje u svetu, strategija i politika ekonomskih odnosa sa svetom, sistem ekonomskih odnosa sa inostranstvom, spoljna trgovina i platni bilans, kao i odnosi sa međunarodnim ekonomskim organizacijama. Izučavanjem ovog predmeta studenti se osposobljavaju da analitički sagledaju uticaj međunarodnog okruženja na ekonomske odnose Srbije sa inostranstvom.


Ekonomija rada je posebno područje ekonomije koje izučava organizaciju, funkcionisanje i rezultate tržišta rada, kao i javne mere koje se odnose na zaposlenost i plaćanje resursa rada. Studenti će se upoznati sa primenom ekonomske analize na ponašanje poslodavaca i zaposlenih i njihove medjusobne odnose. Pored osnovnog sadržaja ispitne materije studenti će imati prilike da se susretnu sa najnovijim teorijskim razmatranjima pojedinih pitanja, kao i sa mnogobrojnim primerima iz prakse, kojima se ilustruje data problematika.

Економика аграра је предмет који се према Плану извођења наставе реализује у јесењем семестру четврте године студија. Има карактер обавезног предмета на Модулу Економска анализа и политика (Микроекономска анализа), док је на осталим модулима изборни предмет.

Предавач: проф. др Жаклина Стојановић


Predmet Ekonomika EU je koncipiran da studentima modula Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina, opcije međunarodne finansije, dâ teorijska, empirijska i aplikativna saznanja o motivima za integraciju u različitim oblastima, posebno monetarnoj i trgovinskoj, kao i institucijama, instrumentima i procesima odlučivanja u EU. Budući da su studenti stekli osnovna predznanja o osnovnim postulatima regionalne ekonomske integracije u Evropi i organizaciji i institucijama EU, ovaj predmet će se baviti i politikama jedinstvenog evropskog tržišta i evropeizaciji nacionalnih politika. Poseban deo odnosi se na empirijsko-aplikativnu analizu strategija i mehanizama korišćenih u proširenju EU na istok, balkanske zemlje i Srbiju, kao i prilagođavanja privrednih sistema i ekonomskih politika zemalja zahtevima EU.


Ekonomika industrije je ekonomska nauka koja se bavi izučavanjem istorijskih i savremenih tokova teorije i prakse razvoja industrije određene zemlje. Ona istražuje ekonomske zakonitosti nastanka, kretanja i nestanka određenih ekonomskih pojava, vezanih za industrijski razvoj. Predmet istraživanja ekonomike industrije su: 1) ekonomske zakonitosti iz domena opštih okvira razvoja /prošlost i sadašnjost/; 2) karakteristični ekonomsko-tehnički aspekti i zakonitosti razvoja industrije /sadašnjost/; 3) aspekti perspektive, odnosno razvoja u narednom periodu /budućnost/.

Izučavanjem predmeta ekonomike industrije, studenti mogu da steknu sledeća znanja vezana za: opšta-teorijska pitanja industrijalizacije sveta i naše zemlje; koncepcijska i praktična pitanja formulisanja i sprovođenja industrijske politike u našoj zemlji, kao i u EU, Japanu, SAD, zemljama u tranziciji i zemljama u razvoju; efekte industrijske politike u našoj zemlji u periodu posle II svetskog rata, analizu osnovnih faktora-pretpostavki industrijskog razvoja naše zemlje, ocenu efekata razvoja naše industrije; razmatranje izbora strategije razvoja naše industrije i njoj odgovarajuće industrijske politike u narednom periodu.


Циљ предмета Економика предузећа је упознавање студената са појмом предузећа, законитостима његовог функционисања и основним принципа пословања предузећа. Поред тога, предмет има за циљ да кроз представљање различитих схватања разлога постојања предузећа, различитих теорија предузећа, појединих стратегија управљања везама са окружењем, појма инвестиција и метода за доношење инвестиционих одлука студентима омогући стицање основних знања и вештина неопходних за успешно управљање предузећем.


Cilj predmeta Ekonomska statistika je da se studenti osposobe za adekvatno korišćenje statističkih pokazatelja u procesu donošenje poslovnih odluka i kreiranja ekonomskih politika, kao i da se upoznaju sa metodologijom statističkih istraživanja iz različitih oblasti ekonomije. Sadržaj predmeta je koncipiran tako da se studentima obezbede osnovna znanja iz sledećih oblasti: statistika ekonomske aktivnosti (sistem nacionalnih računa, produktivnost i konjuktura); statistika javnih finansija; statistika cena; statistika tržišta rada; statistika životnog standarda; statistika eksterne makroekonomske pozicije; statistika finansijskog sektora.


Циљ предмета је да упозна студенте са основном структуром, принципима функционисања и концепцијом савремених пословних информационих система, као и са значајем и улогом пословне аналитике у савременом пословању. Поред теоријског знања, циљ је да студенти разумеју практичну примену информационо-комуникационих технологија у пословању и да могу самостално да решавају различите проблемске задатке из домена пословне аналитике уз примену програмског језика R.

Веб сајт: http://ipa.ekof.bg.ac.rs

Основни циљ изучавања јавних финансија је да се студенти упознају са значајем и улогом државе у савременим привредама, предностима и слабостима државне интервенције у односу на тржишна решења, предностима и слабостима алтернативних механизама државне интервенције и др. као и да овладају основним методима анализе који се користе у овој научној области.

Предавачи на предмету:
др Саша Ранђеловић, ванредни професор

Страница предметa

Инфо пакет

Cilj predmeta je da studentima obezbedi razvijanje kompetencija za poslove prometa roba i usluga kroz sticanje savremenih teorijskih znanja i kroz upoznavanje sa najboljom svetskom praksom. Dodatni cilj je i osposobljavanje studenata za upravljanje strukturom kanala marketinga, upoznavanje trgovine i ostalih učesnika u kanalima prometa i razumevanje njihovih funkcija. Cilj ovog predmeta je i priprema studenata za rad u modernoj tržišnoj privredi i posebno u sektoru prometa roba i uslugaSa izučavanjem navedenih i njima sličnih pitanja studenti treba da steknu realnu sliku načina funkcionisanja modernih tržišta robe i usluga. Pored teorijskih znanja treba da se upoznaju i sa praktičnim problemima odnosa izmedu brojnih aktera i institucija na pojedinim trištima robe i usluga.
Obrazovni cilj predmeta jeste da osposobi studente da ovladaju ključnim aktivnostima logistike na nivou preduzeća usmerenih na adekvatno upravljanje transportom, poručivanjem i zalihama, skladištenjem, kao i logističkim informacionim sistemom i softverima. Krajnji cilj jeste osposobljavanje studenata da postave takav kvalitet paketa ponude ili servisa potrošača preduzeća, koji će tom preduzeću obezbediti trajnu konkurentsku prednost na tržištu.


Nastavnici: prof. dr Slobodan Aćimović, dr Veljko M. Mijušković
Međunarodna trgovina podrazumeva izučavanje teorijskih aspekata međunarodne trgovine, prakse ove aktivnosti i međunarodnu trgovinsku politiku. Cilj predmeta Međunarodna trgovina je da studenti ovladaju osnovnim pojmovima vezanim za međunarodnu trgovinsku praksu i pojmovima iz međunarodne trgovinske politike, uz obnavljanje pojmova teorije međunarodne trgovine kako bi se pripremili za dalje proučavanje kako trgovinskih aspekata u spoljnotrgovinskom poslovanju, tako i finansijskih aspekata međunarodne ekonomije. Predmet Međunarodna trgovina se proučava na modulu Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina, u zavisnosti od izbora studenta, u drugoj ili trećoj godini studija, i drugim modulima gde je izborni predmet.


Nastavnik: Prof. dr Predrag Bjelić

Asistent: Radovan Kastratović


ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Смер: Економска анализа и политика
Број уписаних студената 2019. године: 20
Број ЕСПБ поена: 8 (60+45 часова)
Предуслов: ОЕ, МАТ, ТЦ

Monetarna ekonomija približava studentima problematiku uloge i značaja novca u ekonomiji i uvodi ih u principe, funkcije i pravila funkcionisanja složenog i važnog finansijskog sistema u kojem se novac neprestano nalazi u pokretu. Циљ предмета је упознавање са елементима објектно оријентисаног програмирања и програмског језика Јаvа и Python. Такође, циљ је и стицање вештина у програмирању и оспособљавање за самостално решавање програмских проблема кроз практичан рад на рачунару.

Веб сајт: http://oop.ekof.bg.ac.rs


Циљ изучавања дисциплине Организација предузећа је да се студенти упознају са организацијом као науком која представља централно подручје менаџмента. Организација предузећа нуди студентима теоријска и  практична знања о томе како управљати организацијом. Предмет је конципиран тако да се студентима обезбеде основна знања из четири основне области: (1) увод у организацију (појам и дефинисање, окружење, теорије, развој и промене), (2) дизајн организације, (3) понашање људи у организацији и организационе промене и (4) управљање људима у организацији. 

Електронски курс из предмета Основи економије

Курс из Основа економије треба да упозна студенте са основним категоријама и законима савремене тржишне привреде, тржиштем и механизмом његовог функционисања, основним дохоцима и различитим тржишним структурама, као и основним макроекономским питањима њеног функционисања.

Инфо-пакет

Циљ изучавања предмета је да студенти стекну основна знања из макроекономије. Студенти се на предмету упознају са основним макроекономским категоријама, моделима, базичним елементима макроекономске анализе и принципима макроекономске политике. Усвајање макроекономских знања неопходних у савременим условима тржишне привреде економистима аналитичких и пословних усмерења незамислив је без упознавања са најважнијим макроекономским школама, њиховим најзначајнијим теоријским и практичним доприносима. Програмом предмета су обухваћене најважније теме и проблеми макроекономије. Циљ предмета је да се подстакне критичко мишљење код студената о великом броју отворених макроекономских питања.Циљ изучавања дисциплине Основи организације је да се студенти упознају са организацијом као науком која представља централно подручје менаџмента. Поред теоријских знања, Основи организације, као наставна дисциплина, нуди студентима практична знања и вештина о томе како управљати организацијом. Наставна дисциплина Основи организације конципирана је тако да се студентима обезбеде основна знања из четири основне области организације као научног подручја: организационе теорије и дизајн, организационо понашање, управљање људским ресурсима и организационе промене и развој. 

Циљ предмета је упознавање студената са савременим теоријским и практичним аспектима пословне информатике и оспособљавање студената да овладају знањем и техникама примене рачунара у пословању, што подразумева коришћење изабраних софтверских и методолошких алата као што су: програмски језици, управљачки системи база података, модели електронског пословања, оперативни системи, Интернет технологије итд.

Веб сајт: http://pin.ekof.bg.ac.rsЦиљ предмета Предузетништво и управљање малим предузећем је упознавање студената са хронолошким развојем концепта предузетништва и схватањима предузетника, као и пружање целовитог прегледа питања релевантних за оснивање и пословање малог предузећа. То подразумева припремање студената за спровођење предузетничког процеса, који почиње идентификовањем идеја за нове пословне подухвате и њиховом евалуацијом, а завршава се оснивањем новог предузећа, али и оспособљавање студената за процес управљања пословањем тако основаног предузећа у различитим фазама животног циклуса.


Циљ предмета је упознавање студената са савременим теоријским и практичним аспектима развоја пословних информационих система кроз следеће наставне целине: Анализа и моделирање пословних информационих система; Пројектовање информационих система (дизајнирање излазних информација, улазних информација, датотека, база података, рачунарске мреже и софтвера); Системска имплементација и управљање.

Веб сајт: http://rs.ekof.bg.ac.rs

Циљ предмета је упознавање студената са основним појмовима и теоријским приступима из области социологије слободног времена и социологије доколице. Студентима ће бити представљен и објашњен појам стила живота као кључног облика у којем се тематика свакодневног живота, слободног времена и доколице проучава у социологији. Циљ предмета је и указивање на друштвене и културне чиниоце који у великој одређују обрасце провођења слободног времена у савременим друштвима. Промене у начинима радног ангажовања и њихов утицај на стилове живота и начине провођења слободног времена такође ће бити анализирани. Најзад, на предмету ће бити представљен утицај државе и корпорација као кључних институционалних и  организационих актера који у великој мери одређују могућности и ограничења за коришћење слободног времена у (пост)модерним друштвима.


Теорија цена представља курс микроекономије средњег нивоа који пружа широк преглед микроекономских принципа са нагласком на улози цена у добровољној размени. Студенти би требало да очекују изазован курс са циљем да им се омогући самостална примена микроекономских алата при размишљању о конкретним економским проблемима. Курс има међународни карактер имајући у виду да су литература, али и испитна питања, дело тима математичког економисте проф. Халa Варијана, главног економисте Гугл-а. Логичан наставак у продубљивању стечених знања из овог предмета следи на предметима: Микроекономска анализа, Индустријска организација и Теорија производње, који се такође изучавају у оквиру основних студија на факултету на студијском програму Економска анализа и политика.

Теорија цена представља курс микроекономије средњег нивоа који пружа широк преглед микроекономских принципа са нагласком на улози цена у добровољној размени. Студенти би требало да очекују изазован курс са циљем да им се омогући самостална примена микроекономских алата при размишљању о конкретним економским проблемима. Курс има међународни карактер имајући у виду да су литература, али и испитна питања, дело тима математичког економисте проф. Халa Варијана, главног економисте Гугл-а. Логичан наставак у продубљивању стечених знања из овог предмета следи на предметима: Микроекономска анализа, Индустријска организација и Теорија производње, који се такође изучавају у оквиру основних студија на факултету на студијском програму Економска анализа и политика.

Cilj predmeta je da omogući polaznicima razumevanje specifičnosti trgovinskog marketinga, usvajanje teorijskih, operativnih i praktičnih znanja o trgovinskom poslovanju, specifičnim instrumentima trgovinskog marketinga i aktivnostima marketinga u trgovinskom preduzeću. U širem kontekstu, cilj predmeta je da predstavljanjem trgovinskih i prodajnih koncepata omogući i bolji rad na marketingu u drugim uslužnim delatnostima, u proiuzvodnom sektoru, pa čak i u neprofitnim organizacijama.Циљ предмета Управљање инвестицијама је представљање инвестирања као процеса алокације економских ресурса у времену, упознавање студената са природом и карактеристикама различитих могућности за инвестирање и разликама између финансијских и друштвених (економских) ефеката инвестиционих пројеката. Предмет има за циљ оспособљавање студената за самосталну анализу инвестиционих алтернатива и припрему инвестиционе студије.

Predmet ”elektronska trgovina i e-biznis” bavi se savremenim problemima primene elektronske tehnologije u svim fazama poslovanja. Kako je trgovinska aktivnost prožeta i poduprta i svim drugim poslovnim aktivnostima, tako se elektronska trgovina izdvaja kao najznačajnija aktivnost elektronskog poslovanja.

Predavači:

Prof. dr Predrag Bjelić

Dr Dragan Stojković, vanr.prof.

Prof. dr Jelena Končar


Cilj predmeta Međunarodna logistika jeste da se studenti detaljnije upoznaju sa ključnim specifičnostima upravljanja logistikom u međunarodnom okruženju. Predmet Međunarodna logistika se pozicionira kao operativno-menadžerski predmet i sa svojim temama se diferencira u odnosu na sve srodne predmete na osnovnim i master studijama.

 Intencija predmeta Međunarodna logistika jeste da se prezentuju sasvim nove globalne logističke teme, ali i da se znatno prodube određena bazična znanja iz domena logističkog menadžmenta, što podrazumeva prethodno poznavanje materije koja je na osnovnim studijama analizirana na predmetu Marketing logistika. Stoga, osnovna pretpostavka pohađanja ovog kursa jeste da se studenti prethodno upoznaju sa materijom koja je obrađivana na pomenutom kursu osnovnih studija.

Nastavnici: prof. dr Slobodan N. Aćimović, dr Veljko M. MijuškovićPredmet Međunarodna trgovinska politika se bavi pojmovima vezanim za savremenu politiku međunarodne trgovine, sa posebnim osvrtom na pitanja necarinskih barijera i Svetske trgovinske organizacije

Predavači: 

Prof. dr Predrag Bjelić

dr Ivana Popović Petrović, vanr.prof.

dr Jelena Trivić, vanr.prof.


This course introduces the concept of money; what it is, why we use it and how it is created. It examines monetary policy in a closed economy, considering a number of models that allow real effects of monetary policy, ranging from new-Classical to Keynesian. Finally, it studies uncertainty in monetary economics that is pervasive in macroeconomic modeling and takes the form of data, parameter and model uncertainty and introduces students to the concept of robust monetary policy design.

The course follows the mandatory University of London syllabus for Monetary Economics that is a model-based approach to monetary economics. Each chapter introduces one or more models that, when solved, show the linkages between monetary variables (money supply or interest rates, for example) and other variables such as output or inflation. Any mathematics that is used in this course is limited to simple calculus (differentiation), algebra and basic statistics and econometrics. What is most important is the intuition behind the models, which can often be demonstrated easily using diagrams.

This course is designed to introduce you to the fundamentals of economic analysis and reasoning and it is the course upon which subsequent, more specialised economics courses are based.

The aims of this course are:

- To introduce students to an understanding of the domain of economics as a social theory.

- To introduce students to the main analytical tools which are used in economic analysis.

- To introduce students to the main conclusions derived from economic analysis and to develop students’ understanding of their organisational and policy implications.

- To enable students to participate in debates on economic matters.