Доступни курсеви

Електронски курс из предмета Основи економије

http://www.ekof.bg.ac.rs/osnovi-ekonomije/

др Ђорђе Митровић, ванредни професор

Драган Алексић, асистент

Немања Вуксановић, асистент


Основи економије и има за циљ да прошири знање студента у вези са избором појединачних економских субјеката. По завршеном курсу студенти би требало да разумеју основне принципе функционисања тржишта. Применом научених модела они би требало да стекну могућност да решавају проблеме реалног света на савремен и ефикасан начин. Логичан наставак у продубљивању стечених знања из овог предмета следи на предметима: Микроекономска анализа, Индустријска организација и Теорија производње, који се такође изучавају у оквиру основних студија на факултету на студијском програму "Економска анализа и политика".

Основни циљ изучавања јавних финансија је да се студенти упознају са значајем и улогом државе у савременим привредама, предностима и слабостима државне интервенције у односу на тржишна решења, предностима и слабостима алтернативних механизама државне интервенције и др. као и да овладају основним методима анализе који се користе у овој научној области.


Предавачи на предмету: проф. др Милојко Арсић
                                          др Саша Ранђеловић, ванредни професор

Страница предметa

Инфо пакет


Економика аграра је предмет који се према Плану извођења наставе реализује у јесењем семестру четврте године студија. Има карактер обавезног предмета на Модулу Економска анализа и политика (Микроекономска анализа), док је на осталим модулима изборни предмет.

Предавач: проф. др Жаклина Стојановић